Charakterystyki

Krótkie charakterystyki naszych głównych doradców

 

dr AGATA J. WILCZYŃSKA-PILISZEK
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersy
tetu Gdańskiego, kierunek Ochrona Środowiska. Założycielka Firmy Doradczej ISOTOP. Pełniła funkcję kierownika technicznego w laboratorium badawczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy akredytowanego laboratorium badawczego (analizy ścieków oraz wody). Posiada również bogate doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami normy ISO 17025 w laboratoriach Energetyki Cieplnej. Posiada biegłą znajomość metod statystycznych, metod walidacji, norm badawczych, norm związanych z systemami zarządzania oraz dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji. Audytor wewnętrzny ISO 17025:2005. Ekspert – wykładowca w “ogólnopolskim programie szkoleń w zakresie ochrony środowiska”. Przeprowadziła także wiele szkoleń i doradztw związanych z wdrażaniem REACH w przedsiębiorstwach. Uczestniczka Środowiskowego Studium Doktoranckiego na Wydziale Biologii i Oceanologii UG. Swoją rozprawę doktorską z zakresu badań QSAR zalecanych rozporządzeniem REACH obroniła na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w grudniu 2010 roku, uzyskując tytuł doktora z dyscypliny kształtowanie środowiska, specjalność: chemometria ekotoksykologii. Kierownik ds. Jakości w Dziale Organizacji Badań Biegłości akredytowanego przez PCA Organizatora Badań Biegłości (PT 006).

 

dr SŁAWOMIR PILISZEK
Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Ochrona Środowiska. Na co dzień zajmuje się doradztwem i szkoleniami w Firmie Doradczej ISOTOP. Pełnił funkcję koordynatora w Laboratorium Analiz Instrumentalnych w laboratorium badawczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy akredytowanego laboratorium badawczego (analizy wody, badania warunków środowiska pracy). Posiada również bogate doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami normy ISO 17025 w laboratoriach Energetyki Cieplnej. Posiada biegłą znajomość metod statystycznych, szacowania niepewności, metod walidacji, norm badawczych, norm związanych z systemami zarządzania oraz dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikowany przez PCBC S.A. Auditor Systemu Zarządzania w Laboratorium (certyfikat nr 56). Auditor wewnętrzny ISO 14001:2001. Ekspert – wykładowca w “ogólnopolskim programie szkoleń w zakresie ochrony środowiska”. Przeprowadził także wiele szkoleń i doradztw związanych z wdrażaniem REACH w przedsiębiorstwach. Ukończył Środowiskowe Studium Doktoranckie na Wydziale Biologii i Oceanologii UG. Swoją rozprawę doktorską z zakresu badań QSAR zalecanych rozporządzeniem REACH obronił na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w grudniu 2010 roku, uzyskując tytuł doktora z dyscypliny kształtowanie środowiska, specjalność: chemometria ekotoksykologii. Kierownik ds. Technicznych/Koordynator w Dziale Organizacji Badań Biegłości akredytowanego przez PCA Organizatora Badań Biegłości (PT 006).

 

 

Najważniejsze osiągnięcia:

Współprowadziliśmy szkolenie przedkonferencyjne dotyczące wymagań nałożonych rozporządzeniem REACH na Międzynarodowej Konferencji „Oleje i Paliwa dla Zrównoważonego Rozwoju” (Oils and Fuels for Sustainable Development AUZO). Konferencja odbyła się w dniach od 8 do 11 września 2008 roku w Gdańsku. Sponsorem konferencji była grupa LOTOS.
Organizatorami konferencji była Politechnika Gdańska oraz Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska (POMCERT).

Prowadziliśmy wykłady oraz ćwiczenia audytoryjne na Studiach Podyplomowych „Ocena ryzyka dla nowych substancji chemicznych w kontekście europejskiego systemu REACH„. Studia prowadzone są przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Studia odbywają się w ramach 4 bloków tematycznych, trwających łącznie 3 semestry począwszy od semestru letniego 2009/2010:
Blok I: Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed substancjami chemicznymi
Blok II: Ocena narażenia człowieka i środowiska na substancje chemiczne
Blok III: Ocena toksyczności i ekotoksyczności substancji chemicznych
Blok IV: Kompleksowa ocena ryzyka i rejestracja substancji chemicznej w systemie REACH

Zorganizowaliśmy dnia 23 sierpnia 2012 roku pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz przy współpracy z firmą Labart Sp. z o.o. (Grupa VWR International) seminarium „Bezpieczne stosowanie i przechowywanie chemikaliów„.

Od 2012 roku nasza firma bierze czynny udział jako część Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjaliści z naszej firmy brali udział jako eksperci z zakresu REACH i CLP w przetargu na opracowanie projektu „Aktualizacja aplikacji do prowadzenia rejestrów źródeł poważnych awarii (bazy SPIRS oraz PSPA) oraz rejestrów poważnych awarii (bazy MARS i EKOAWARIE) i wdrożenie w GIOŚ i WIOŚ wersji on-line tej aplikacji”, wrzesień 2013.

Jesteśmy jednym z pierwszych akredytowanych Organizatorów Badań Biegłości którzy otrzymali akredytację przez Polskie Centrum Akredytacji. Nasz numer akredytacji to PT 006. Akredytację posiadamy od września 2014 roku.

Specjaliści z naszej firmy w 2014 roku realizowali warsztaty z zakresu wdrożenia wymagań normy ISO/IEC 17025 w laboratorium dedykowane studentom Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu „Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjaliści z naszej firmy brali udział jako prelegenci z zakresu REACH i CLP w seminarium warsztatowym pod tytułem „Awarie przemysłowe – nowe regulacje prawne i problemy praktyczne”, luty 2015.

Specjaliści z naszej firmy w 2015 roku realizowali program mentoringu dedykowany studentom Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu „Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.