LAB ACADEMY – program doskonalenia kompetencji technicznych pracowników laboratoriów (7 dni)

Firma Doradcza ISOTOP s.c. we współpracy z BNT-SIGMA organizuje program szkoleniowy składający się z 7 szkoleń:

  • Walidacja metod badawczych
  • Niepewność pomiaru, niepewność związana z etapem pobierania próbki
  • Zachowanie spójności pomiarowej, wykorzystywanie informacji zamieszczanych w świadectwach wzorcowania
  • Norma ISO/IEC 17025 – kierunki zmian, interpretacja wymagań
  • Audytor wewnętrzny ISO/IEC 17025 – szkolenie doskonalące
  • Analiza statystyczna w laboratorium, karty kontrolne Shewharta, badania biegłości
  • IQ/ OQ/ PQ – kwalifikacja i testy odbiorowe urządzeń laboratoryjnych

 

Miejsce i termin szkolenia:

Edycja II Lab AcademyTM zostanie zrealizowana w Gliwicach we wrześniu i październiku 2017.

Adresaci szkolenia:

Pakiet szkoleń skierowany jest do personelu laboratoriów pracujących zgodnie z normą ISO 17025, chcących podnieść swoje kwalifikację.


ZJAZD 1

Edycja II: Gliwice 14-15 września 2017

 

Walidacja metod badawczych

Program szkolenia: Wymagania normy ISO 17025 w zakresie walidacji i sprawdzania metod badawczych. Ustalanie kryteriów akceptacji, metodyki i wzory stosowane do wyznaczania parametrów metody (selektywność, liniowość, granica wykrywalności, granica oznaczalności, powtarzalność, odtwarzalność, poprawność, odporność, odzysk). Planowanie eksperymentu walidacyjnego (ustalanie ilości powtórzeń), wykorzystywanie testów statystycznych w ocenie wyników walidacji. Zasady przenoszenia zwalidowanej metody na docelowe stanowisko pracy (transfer metody badawczej). Zakres i kryteria rewalidacji metody.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (godz. 9.00 – 16.00)                       

Forma uczestnictwa: Miejsce na sali szkoleniowej lub Wideokonferencja HD

 

Niepewność pomiaru, niepewność związana z etapem pobierania próbki

Program szkolenia: Wymagania normy ISO 17025 w zakresie szacowania niepewności pomiaru. Błąd a niepewność pomiaru. Źródła niepewności metody badawczej. Obliczanie niepewności standardowej typu A i B, niepewności złożonej i niepewności rozszerzonej. Metodyka szacowania niepewności w pobieraniu prób. Wykorzystywanie informacji o niepewności pomiaru w ocenie zgodności wyniku względem specyfikacji/ przyjętego limitu.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (godz. 9.00 – 16.00)       

Forma uczestnictwa: Miejsce na sali szkoleniowej lub Wideokonferencja HD

 


ZJAZD 2

Edycja II: Gliwice, 10 – 12 października 2017

 

Zachowanie spójności pomiarowej, wykorzystywanie informacji zamieszczanych w świadectwach wzorcowania

Program szkolenia: Podstawowe pojęcia metrologiczne (spójność pomiarowa, wzorcowanie, kalibracja, legalizacja). Wymagania normy ISO 17025 oraz wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące spójności pomiarowej. Analiza świadectw wzorcowania i certyfikatów materiałów odniesienia. Przenoszenie informacji o ograniczeniach sprzętu kontrolnego i materiałów odniesienia do budżetu niepewności.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (godz. 10.00 – 17.00)                    

Forma uczestnictwa: Miejsce na sali szkoleniowej

 

Norma ISO/IEC 17025 – kierunki zmian, interpretacja wymagań

Program szkolenia: Omówienie nowych i zmienionych wymagań nowelizowanej normy ISO 17025: procesy główne i poboczne występujące w laboratorium, usługi zewnętrzne, zakupy, współpraca z klientami, pobieranie próbek, wybór i walidacja metod badawczych, budowanie i wykazywanie spójności pomiaru, zapewnienie jakości wyników czynności objętych działalnością laboratoryjną.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (godz. 9.00 – 16.00)                      

Forma uczestnictwa: Miejsce na sali szkoleniowej

 

Audytor wewnętrzny ISO/IEC 17025 – szkolenie doskonalące

Program szkolenia: Planowanie auditu. Przygotowanie do auditu. Prowadzenie działań auditowych – zbieranie dowodów zgodności i niezgodności. Raportowanie wyników auditu.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (godz. 9.00 – 16.00)                      

Forma uczestnictwa: Miejsce na sali szkoleniowej

 


ZJAZD 3

Edycja II: Gliwice, 26 – 27 października 2017

 

Analiza statystyczna w laboratorium, karty kontrolne Shewharta, badania biegłości

Program szkolenia: Opisywanie serii danych (średnia a mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, wariancja). Odrzucanie wyników odstających i identyfikowanie błędów grubych, porównywanie średnich, porównywanie wariancji (rozrzutów wyników). Nadzorowanie funkcjonującej metody badawczej (budowa, zastosowanie i ocena kart kontrolnych; udział w badaniach biegłości – metody obliczania statystyk osiągnięć i wykorzystanie wyników z badania biegłości do oceny poprawności oszacowania niepewności pomiaru metody).

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (godz. 9.00 – 16.00)                      

Forma uczestnictwa: Miejsce na sali szkoleniowej lub Wideokonferencja HD

 

IQ/ OQ/ PQ – kwalifikacja i testy odbiorowe urządzeń laboratoryjnych

Program szkolenia: Ocena wpływu systemu oraz krytyczności komponentów. „V-model” w kwalifikacji urządzeń, Specyfikacja Wymagań Użytkownika (URS), Kwalifikacja Instalacyjna (IQ), Kwalifikacja Operacyjno-Sprawonościowa (OQ/PQ). Przegląd kwalifikacji i rekwalifikacja urządzenia. Zasady prowadzenie testów oraz elementy raportu istotne z punktu widzenia GMP/GLP.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (godz. 9.00 – 16.00)                      

Forma uczestnictwa: Miejsce na sali szkoleniowej lub Wideokonferencja HD


Cena:

Cena za pakiet 7 szkoleń wynosi 3800 zł + 23% VAT/ 1 osoba*

*W wybranych szkoleniach mogą uczestniczyć na zmianę 2 osoby.

Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, obiad, bufet kawowy, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu*
Cena nie zawiera noclegu*

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

 

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 

POWRÓT