Notyfikacja CLP

Jest to zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania substancji do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Jest jednym z obowiązków wynikających z rozporządzenia CLP (1272/2008).

Dotyczy ona producentów oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu:

  • substancje, które podlegają przepisom rozporządzenia CLP (1272/2008) i które spełniają kryteria klasyfikacji jako stwarzające zagrożenia (substancje wprowadzane do obrotu w postaci własnej lub jako składniki mieszanin),

  • substancje, które zgodnie z rozporządzeniem REACH (1907/2006) podlegają rejestracji.

Obowiązek zgłoszenia jest niezależny od wielkości produkcji oraz wielkości importu.

Proces notyfikacji możemy przeprowadzić za Państwa.