Doskonalenie umiejętności pomiarowych w środowisku pracy (hałas, oświetlenie elektryczne) w oparciu o PN-EN ISO 9612:2011, PN-EN 12464-1:2012

Miejsce i termin szkolenia:
Gdańsk, 22 luty 2018

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do pracowników laboratoriów zajmujących się badaniem czynników uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy – higieniczną oceną oświetlenia elektrycznego pod względem spełniania wymagań nowej normy

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą aktualną wiedzę z zakresu obecnie obowiązujących metodyk pomiaru hałasu, oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy ze szczególnym uwzględnieniem:

  • praktycznego sposobu podejścia do realizacji pomiarów na stanowiskach pracy
  • prawidłowego sporządzenia sprawozdań z badań
  • interpretacji otrzymanych wyników
  • potwierdzenia/walidacji metod i szacowania niepewności pomiaru

 Program szkolenia:

  • Akty i przepisy prawne / identyfikacja potencjalnego narażenia / określenie warunków na stanowisku pracy
  • Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas wg PN-EN ISO 9612:2011

o stosowana aparatura pomiarowa
o metodologia / etapy chronologiczne analizy pracy: wyznaczanie grup o jednorodnej ekspozycji na  hałas, wyznaczanie dnia nominalnego
o wybór strategii pomiarowej
o pomiar zorientowany na zadanie (czynności)
o czas trwania czynności
o pomiary dla zadań (czynności)
o źródła niepewności pomiaru
o zajęcia praktyczne (ćwiczenia) – pomiar hałasu zorientowany na zadanie
o opracowanie sprawozdania z badań

  • Akty i przepisy prawne / identyfikacja potencjalnego narażenia / określenie warunków na stanowisku pracy
  • Ocena oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy według PN-EN 12464-1:2012

o eksploatacyjne natężenie oświetlenia w polu zadania, w polu bezpośredniego otoczenia, w polu tła
o strategia pomiarowa
o minimalna liczba punktów pomiarowych / siatka pomiarowa
o średnie cylindryczne natężenie oświetlenia w obszarze aktywności pracownika
o zajęcia praktyczne (ćwiczenia) – pomiar oświetlenia elektrycznego
o sporządzanie sprawozdania z badań

Forma szkolenia:
Wykłady, ćwiczenia praktyczne oparte o pomiary oświetlenia elektrycznego oraz hałasu na stanowisku pracy w symulowanych warunkach rzeczywistych, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 22.02.2018
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9:00, 22.02.2018 (czwartek)
Zakończenie szkolenia: godz. 15:00, 22.02.2018 (czwartek)
Czas trwania szkolenia: 6 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Informacje dodatkowe: Uczestnicy szkolenia proszeni są o przybycie (w miarę możliwości) z własną aparaturą pomiarową, w skład której powinny wchodzić: luksomierz, kalibrator fotometryczny, miernik hałasu oraz kalkulator

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?

W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:

Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

 

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 

POWRÓT