Publikacje i materiały

Poster z prezentacji – XIX sympozjum PTHP

Opis: Poster oryginalny obejmujący swym zakresem wystąpienie prelegenta z naszej firmy w zakresie zapewnienia jakości wyników w odniesieniu do wymagań nowej normy ISO/IEC 17025:2017. XIX sympozjum PTHP w Łodzi pod tytułem „Higiena pracy – aktualne problemy” (24-26 październik 2018)

 

Przeliczenia na warunki odniesienia – objętość powietrza

Opis: Opisuje sposób w jaki należałoby wykonać prawidłowo przeliczenie pobranej objętości powietrza na warunki odniesienia wynikające z rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 

Przeliczenia na warunki odniesienia – stężenia czynnika

Opis: Opisuje sposób w jaki należałoby wykonać prawidłowo przeliczenie stężenia czynnika na warunki odniesienia wynikające z rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 

Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S. „Zapewnienie nadzoru nad wyposażeniem poprzez system sprawdzeń spektrofotometrów filtrami stałymi”. Czasopismo Laborant, 5/2013.

Errata do artykułu

Opis: Artykuł opisuje sposób w jaki należałoby wykonać i prawidłowo ocenić sprawdzenie spektrofotometru względem filtrów stałych

 

Wilczyńska-Piliszek A.J., Piliszek S. „REACH – obowiązki które mogą nas dotyczyć”. Czasopismo Laborant, 3/2011.

Opis: Artykuł opisuje ogólne wymagania dla firm związane z przepisami wynikającymi z rozporządzenia REACH (1907/2006/WE)