Scenariusze narażenia

W ramach rozporządzenia REACH, rejestrujący opracowuje ocenę bezpieczeństwa chemicznego wraz z oceną narażenia w ramach procesu rejestracji w przypadku substancji zarejestrowanych w ilości przekraczającej 10 ton rocznie i posiadających pewne niebezpieczne właściwości.

Scenariusze narażenia opisują warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem, co pozwala właściwie kontrolować zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska. Obejmują cały cykl życia substancji, w tym jej formę użytkową, przemysłowe i profesjonalne zastosowanie końcowe, zastosowanie przez konsumentów i zastosowanie w wyrobach.