Wprowadzenie do wykonywania pomiarów w środowisku pracy. Warsztaty dla początkujących – oświetlenie, hałas, zapylenie, czynniki chemiczne

Miejsce i termin szkolenia:
Gdańsk, 19 czerwca 2018

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do nowo zatrudnionych pracowników laboratoriów zajmujących się badaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – hałasu, higieniczną oceną oświetlenia elektrycznego, zapylenia i czynników chemicznych.

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą aktualną wiedzę z zakresu obecnie obowiązujących metodyk pomiaru hałasu oraz oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy ze szczególnym uwzględnieniem:

 • praktycznego sposobu podejścia do realizacji pomiarów na stanowiskach pracy
 • prawidłowego sporządzenia sprawozdań z badań
 • interpretacji otrzymanych wyników
 • potwierdzenia/walidacji metod i szacowania niepewności pomiaru

Program szkolenia:

Oświetlenie elektryczne

 • Ocena oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy według PN-EN 12464-1:2012

o eksploatacyjne natężenie oświetlenia w polu zadania, w polu bezpośredniego otoczenia, w polu tła
o strategia pomiarowa
o minimalna liczba punktów pomiarowych / siatka pomiarowa
o średnie cylindryczne natężenie oświetlenia w obszarze aktywności pracownika
o walidacja metody, szacowanie niepewności pomiaru
o zajęcia praktyczne (ćwiczenia) – pomiar oświetlenia elektrycznego
o sporządzanie sprawozdania z badań

Hałas

 • Akty i przepisy prawne / identyfikacja potencjalnego narażenia / określenie warunków na stanowisku pracy
 • Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas wg PN-EN ISO 9612:2011

o stosowana aparatura pomiarowa
o metodologia / etapy chronologiczne analizy pracy: wyznaczanie grup o jednorodnej ekspozycji na hałas, wyznaczanie dnia nominalnego
o wybór strategii pomiarowej
o pomiar zorientowany na zadanie (czynności)
o czas trwania czynności
o pomiary dla zadań (czynności)
o źródła niepewności pomiaru
o szacowanie niepewności
o potwierdzenie/walidacja metody
o zajęcia praktyczne (ćwiczenia) – pomiar hałasu zorientowany na zadanie
o opracowanie sprawozdania z badań

Pyły

 • Pomiary i ocena narażenia zawodowego na pyły przemysłowe

o identyfikacja potencjalnego narażenia;
o określenie warunków na stanowisku pracy;
o wybór pracowników do badań

 • Pobieranie próbek metodą dozymetrii indywidualnej:

o zasady poboru próbek powietrza
o ocena zgodności warunków pracy z NDS, NDSCh, NDSP;
o ocena działania łącznego;
o ocena narażenia zawodowego w nietypowych sytuacjach przemysłowych

 • Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów
 • Oznaczanie pyłu całkowitego i respirabilnego metodą filtracyjno-wagową
 • Ćwiczenia

Forma szkolenia:
Wykłady, ćwiczenia praktyczne oparte o pomiary hałasu i oświetlenia elektrycznego, mikroklimatu i oznaczania pyłu na stanowisku pracy w symulowanych warunkach rzeczywistych, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 19.06.2018
Rozpoczęcie szkolenia:
godz. 8:00, 19.06.2018 (wtorek)
Zakończenie szkolenia:
godz. 15:00, 19.06.2018 (wtorek)
Czas trwania szkolenia:
 7 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 790 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Informacje dodatkowe: Uczestnicy szkolenia proszeni są o przybycie (w miarę możliwości) z własną aparaturą pomiarową.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?
W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:
Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 

POWRÓT