Zachowanie spójności pomiarowej, wykorzystywanie informacji zamieszczanych w świadectwach wzorcowania

Miejsce i termin szkolenia:

Poznań, 29 maj 2018

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do personelu laboratorium odpowiedzialnego za nadzór nad wyposażeniem, personelu wykonującego sprawdzenia i wzorcowania wewnętrzne, kierownictwa technicznego laboratorium, kierowników ds. jakości i kierowników laboratoriów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu interpretacji świadectw wzorcowania . Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, rozwiązania problemów powstających w trakcie codziennej pracy.

Program:

  • Wymagania dla świadectw wzorcowania
  • Analiza świadectw wzorcowania
  • Analiza danych zawartych w świadectwach certyfikowanych materiałach odniesienia
  • Ustalanie właściwego zakresu wzorcowania wyposażenia
  • Wykorzystanie danych zawartych na świadectwach wzorcowania w celu stworzenia budżetu niepewności
  • Najnowsze wymagania polityki DA-06 dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej
  • Wykorzystanie danych ze świadectw wzorcowania i danych technicznych do określenia wartości dopuszczenia do pracy na przykładzie spektrofotometru
  • Sposoby określania kryteriów akceptacji wyposażenia do pracy
  • Wykorzystanie kart kontrolnych (analizy trendów) do wyznaczenia czasu pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami
  • Dyskusja – omawianie przypadków zgłoszonych przez uczestników 

 UWAGA:
Aby szkolenie było skuteczne bardzo prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze zgłaszanie pytań, tak aby podczas dyskusji każdy z uczestników miał możliwość omówienia swojego przypadku. Proszę także pamiętać o tym, aby na szkolenie zabrać ze sobą dokumentację dotyczącą omawianego wyposażenia (np. księgę wyposażenia, dane techniczne, świadectwa wzorcowania/sprawdzenia).


Forma szkolenia:

Szkolenie ilustrowane licznym przykładami z „życia”, dyskusja, wykład

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 29.05.2018
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9:00,  29.05.2018 (wtorek)
Zakończenie szkolenia: godz. 16:00, 29.05.2018 (wtorek)
Czas trwania szkolenia: 7 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł + 23% VAT

Cena zawiera: 


Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Szkolenie poprowadzi: dr Sławomir Piliszek, certyfikowany przez PCBC S.A. auditor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium, praktyk posiadający duża wiedzę i doświadczenie z zakresu nadzoru nad wyposażeniem. Koordynator/Kierownik Techniczny akredytowanego przez PCA organizatora Badań Biegłości (PT 006).

 

Zgłoszenie na szkolenie:
Zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu prosimy dokonywać e-mailem: szkolenia@isotop.pl, faxem: 58 741 84 97

Firma Doradcza ISOTOP s.c. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Numer ewidencyjny rejestru: 2.22/00158/2011.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?

W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) - można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:

Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

POWRÓT