Zrealizowane szkolenia zamknięte

Wybrane zrealizowane szkolenia zamknięte:

 • Analiza ryzyka procesu produkcyjnego w przemyśle farmaceutycznym
 • Auditor wewnętrzny ISO 17025 w laboratorium badawczym
 • Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym, wytyczne dotyczące auditowania oraz zarządzania programem auditów
 • Bioaerozole w środowisku pracy
 • Nadzór nad dokumentami, zapisami i wyposażeniem oraz sterowanie jakością w laboratorium przygotowującym się do akredytacji
 • Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym w laboratorium, wymagania w oparciu o polityki PCA (DA-06, DAB-07)
 • Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”
 • Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych
 • Pobieranie i transport próbek ścieków do analiz fizykochemicznych
 • Pobieranie i transport próbek wód do analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych
 • Pobieranie oraz zapewnienie jakości podczas pobierania próbek wody i ścieków
 • Pobieranie próbek powietrza do oceny zawartości lotnych związków nieorganicznych
 • Praktyczne aspekty szacowania niepewności w laboratorium badawczym – warsztaty doskonalące
 • Praktyczne aspekty walidacji i szacowania niepewności metod w laboratorium wykonującym badania wód przejściowych i przybrzeżnych
 • Praktyczne aspekty walidacji metod stosowanych w laboratorium
 • Praktyczne aspekty walidacji metod stosowanych w laboratorium wykonującym badania wód
 • Praktyczne aspekty walidacji oraz szacowania niepewności metod analitycznych stosowanych w laboratorium
 • Szacowanie niepewności pomiarów i badań fizykochemicznych
 • Walidacja metod analitycznych dla laboratoriów przemysłu farmaceutycznego i spożywczego
 • Warsztaty doskonalenia kompetencji w obszarze nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym oraz metrologii w laboratorium
 • Warsztaty doskonalenia kompetencji w obszarze technicznym – miarodajność wyników, niezgodności, spostrzeżenia, odstępstwa, nadzór nad wyposażeniem
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych
 • Wymagania rozporządzenia REACH i CLP w odniesieniu do dalszych użytkowników substancji chemicznych, ich mieszanin oraz wyrobów