Najczęściej zadawane pytania

Czy organizowane przez nas badania biegłości spełniają wymagania PCA?

TAK. Reguluje to Polityka DA-05, zgodnie z którą PCA akceptuje wyniki badań biegłości od akredytowanych organizatorów. Od września 2014 roku jesteśmy akredytowanym organizatorem badań biegłości. Posiadamy numer akredytacji PT 006. Wszystkie badania biegłości wykonujemy zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz aktualnym wydaniem dokumentu DAPT-01.

Czy jesteśmy kompetentnym organizatorem badań biegłości?

TAK. Personel zaangażowany jest w organizację badań biegłości w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz uciążliwych w środowisku pracy od 2008 roku. Dodatkowo powołujemy zespoły eksperckie składające się z osób posiadających bogate doświadczenie – niejednokrotnie ponad 20 letnie. W przypadku innych badań biegłości zawsze dążymy do tego, aby wspierający nas eksperci byli kompetentni i posiadali możliwie najdłuższe doświadczenie w danej dziedzinie.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w naszych badaniach biegłości?

1. Nasze badania biegłości organizowane są na zasadzie bezstronności, to znaczy, że żadne z uczestniczących laboratoriów nie jest ani faworyzowane ani dyskryminowane.
Zapraszamy także do zapoznania się z naszą Polityką Bezstronności.
2. Jeśli laboratorium otrzyma pozytywny wynik z badań biegłości, może mieć pewność, że spełnione są wymagania polityki DA-05 dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości.
3. Uczestnictwo w badaniach biegłości i uzyskanie oceny zadowalającej jest podstawą do pozytywnej oceny w obszarze technicznym laboratorium.

Jak często laboratorium powinno uczestniczyć w badaniach biegłości?

Obecna polityka DA-05 dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości nie narzuca minimalnej częstotości uczestnictwa w badaniach biegłości. Laboratorium planując udział w badaniach biegłości powinno rozpatrywać ryzyka i szanse. Rozpatrywanie ryzyka i szans powinno uwzględniać ocenę poziomu (ilość zidentyfikowanych poddyscyplin) oraz częstości uczestnictwa w badaniach biegłości. Wcześniejsze wymagania wskazywały minimalną częstotliwość uczestnictwa na poziomie jeden raz w cyklu akredytacji. Oznacza to, że minimum raz na 4 lata laboratorium miało wziąć udział w badaniach biegłości. Jednak z uwagi na system potwierdzenia ważności wyników, zalecane jest uczestnictwo co najmniej dwa razy w cyklu akredytacji (czyli nie rzadziej niż raz na 2 lata). Nie można również zapominać o specyficznych obszarach, takich jak badania wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (raz na dwa lata), czy badania w obszarze kryminalistyki (raz na rok – dla badań genetycznych i daktyloskopijnych).

Jakie istnieje niebezpieczeństwo związane z uczestnictwem laboratorium w badaniach biegłości organizowanych przez organizatora nie posiadającego akredytacji?

Jeżeli organizator nie posiada akredytacji, a tym samym nie jest organizatorem kompetentnym, to z pewnością nie posiada także w pełni wdrożonego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz dokumentu DAPT-01. W związku z tym udział w badaniach biegłości u takiego organizatora może być podstawą do zapisania niezgodności w tym obszarze. Może dojść do sytuacji, że laboratorium które uczestniczyło w takich badaniach biegłości zostanie zobligowane do dodatkowego uczestnictwa w badaniach tym razem u organizatora kompetentnego.

Zagrożenia wynikające z tego są następujące i niekiedy mogą nieść za sobą poważne konsekwencje finansowe i nie tylko:
1. Laboratorium poniesie koszty udziału w badaniach biegłości dwukrotnie.
2. PCA może zawiesić akredytację laboratorium w danym obszarze, do czasu wzięcia udziału w badaniach biegłości u kompetentnego organizatora badań biegłości (i oczywiście uzyskania wyniku zadowalającego).
3. W przypadku uzyskiwania akredytacji laboratorium może jej nie uzyskać w danym obszarze – laboratorium może być źle postrzegane przez klientów laboratorium.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru badań biegłości

1. Obiekty badań powinny być możliwie najbardziej zbliżone do tych, które laboratorium bada w swojej normalnej praktyce.
2. Mierzone cechy powinny być możliwie najbardziej zbliżone do tych, które laboratorium bada w tego typu próbkach w swojej normalnej praktyce.
3. Wartości mierzonych cech powinny znajdować się w zakresie, który laboratorium bada najczęściej w swojej normalnej praktyce.
4. Techniki statystyczne wykorzystywane do oceny osiągniętych rezultatów powinny być odpowiednie do mierzonych cech i metod badań objętych programem.
5. Kryteria dotyczące oceny uzyskiwanych przez laboratorium wyników powinny być jednoznacznie określone przez organizatora.

Czy Organizator badań biegłości narzuca/określa w programie Badań Biegłości metodykę badawczą ?

NIE. Badania muszą być wykonane wyłącznie zgodnie z procedurami i/lub normami obowiązującymi w laboratorium. Do tego także gorąco zachęcamy. Ponieważ postępowanie odbiegające od stosowanej praktyki w laboratorium powoduje trudności w analizie w przypadku uzyskania przez laboratorium wyniku niezadowalającego lub wątpliwego.

Jak rozwiązać brak organizatorów porównań międzylaboratoryjnych w danej poddyscyplinie?

Jeżeli badania biegłości nie są dostępne w Polsce ani za granicą to dopuszcza się zorganizowanie porównań międzylaboratoryjnych zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie EA-4/21 „Wytyczne dotyczące oceny stosowności małych porównań międzylaboratoryjnych w procesie akredytacji laboratoriów”. Jeżeli nie wiesz jak, zapraszamy do kontaktu. Posiadamy bogate doświadczenie w organizacji badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych. Zapraszamy także do strony ze zrealizowanymi przy udziale naszego personelu badaniami biegłości/porównaniami międzylaboratoryjnymi.

Czy istnieje możliwość otrzymania duplikatu sprawozdania?

TAK. Nasze procedury systemu zarządzania dają taką możliwość. Także zgodnie z Polityką DA-08 dokumentacja systemu zarządzania (w tym sprawozdania z badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych) powinna być przechowywana przez co najmniej 5 lat. W związku z tym po zgłoszeniu takiej potrzeby do nas przygotujemy dla Państwa duplikat sprawozdania. Koszt wydania duplikatu sprawozdania z badań biegłości wynosi 50 złotych netto. Koszt wydania obejmuje wcześniejszą archiwizację, wydruk oraz koszt pakowania i wysyłki.