REACH

REACH (Rozporządzenie 1907/2006) to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne. Rozporządzenie propaguje również alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne w celu ograniczenia liczby badań przeprowadzanych na zwierzętach.

REACH to skrót od Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów). Rozporządzenie REACH weszło w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.

Rozporządzenie REACH przewiduje następujące role dla przedsiębiorstw:

Producent: jeżeli przedsiębiorstwo produkuje chemikalia na użytek własnej produkcji lub w celu dostarczenia ich innym osobom (także na eksport), wówczas najprawdopodobniej z rozporządzenia REACH będą wynikać dla niego istotne zadania.

Importer: jeżeli przedsiębiorstwo dokonuje jakichkolwiek zakupów spoza UE/EOG, z rozporządzenia REACH wynikają dla niego pewne obowiązki. Import może obejmować poszczególne chemikalia, mieszaniny przeznaczone do dalszej sprzedaży lub produkty gotowe, takie jak odzież, meble lub wyroby z plastiku.

Dalsi użytkownicy: większość przedsiębiorstw wykorzystuje chemikalia, choć często nie zdaje sobie z tego sprawy, dlatego każde przedsiębiorstwo, które ma do czynienia z substancjami chemicznymi w działalności przemysłowej lub zawodowej, powinno sprawdzić swoje obowiązki w tym zakresie. Rozporządzenie REACH może określać obowiązki również dla tego rodzaju przedsiębiorców.