CLP

Rozporządzenie nr 1272/2008 zwane jest rozporządzeniem CLP – Classification, Labelling and Packaging. Ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia oraz środowiska, a także swobodny przepływ substancji, mieszanin i produktów. Rozporządzenie CLP jest prawnie wiążące dla wszystkich państw członkowskich i odnosi się bezpośrednio do wszystkich branż przemysłu. Zgodnie z tym rozporządzeniem, wytwórcy, importerzy lub dalsi użytkownicy substancji albo mieszanin mają obowiązek klasyfikowania, oznakowania i pakowania w odpowiedni sposób niebezpiecznych substancji chemicznych przed wprowadzeniem ich do obrotu.

Klasyfikacja i oznakowanie

Zespół Firmy doradczej ISOTOP pomoże Państwu w prawidłowy sposób zaklasyfikować substancję lub mieszaninę.

Oferujemy:

  • Przygotowanie klasyfikacji substancji i mieszanin według rozporządzenia CLP
  • Weryfikację poprawności posiadanych przez Państwa kart charakterystyki z przepisami CLP
  • Przygotowanie wytycznych do etykiet dla substancji i mieszanin zgodnie z CLP
  • Przygotowanie kart charakterystyki na podstawie przepisów CLP (na podstawie kart producenta lub receptury)