Laboratorium

Certyfikat akredytacji laboratorium (AB 1749)

Zakres akredytacji laboratorium (AB 1749)

W strukturze naszej firmy znajduje się laboratorium, które działa pod nazwą „Instytut Analiz Środowiska”. Nasze laboratorium w trakcie corocznych ocen PCA oceniane jest na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w celu potwierdzenia naszych kompetencji w zakresie samodzielnego pobierania próbek, wykonywania badań.

Wykorzystywane metody stosowane przez nasze laboratorium są zwalidowane/zweryfikowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

W naszym laboratorium korzystamy wyłącznie z wyposażenia wiodących polskich oraz zagranicznych dostawców. Całe wyposażenie, które może mieć wpływ na ważność wyników wzorcowane i/lub sprawdzane z zapewnieniem spójności pomiarowej wynikającej z polityki PCA w tym zakresie. Wzorcowanie wyposażenia wykonywane jest w akredytowanych laboratoriach wzorcujących lub Głównym Urzędzie Miar w Warszawie (GUM).

Dnia 15 kwietnia 2020 roku nasze laboratorium uzyskało akredytację PCA (AB 1749) na wykonywanie badań oraz pobieranie próbek w środowisku pracy. Do tego dnia (od 2014 roku) wykonywaliśmy badania na potrzeby realizacji badań biegłości (PT 006). Obecnie wykonujemy badania w zakresie akredytacji w następującym zakresie:
- pomiary hałasu (strategia 1 z podziałem na czynności) w środowisku pracy
- pomiary drgań ogólnych w środowisku pracy
- pomiary drgań miejscowych w środowisku pracy
- pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego oraz obliczenia równomierności oświetlenia
- pobieranie próbek pyłów przemysłowych (dozymetria indywidualna) w środowisku pracy
- pobieranie próbek czynników chemicznych – substancje nieorganiczne, w tym frakcja respirabilna (dozymetria indywidualna) w środowisku pracy
- pobieranie próbek czynników chemicznych – substancje organiczne (dozymetria indywidualna) w środowisku pracy
- pobieranie próbek czynników chemicznych – metale i ich związki, w tym frakcja wdychalna i respirabilna (dozymetria indywidualna) w środowisku pracy
- pobieranie i badanie czynników pyłowych – frakcja wdychalna (dozymetria indywidualna) w środowisku pracy
- pobieranie i badanie czynników pyłowych – frakcja respirabilna (dozymetria indywidualna) w środowisku pracy
- pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc
- pomiary mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego
- dobór ochronników słuchu metodą pasm oktawowych, metodą HML, metodą SNR
- pomiary stężenia tlenku węgla (CO)
- pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych

Poza zakresem akredytacji wykonujemy również:
- ocenę wydajności wentylacji
- pomiary stężenia tlenku azotu (NO), ditlenku azotu (NO2) metodą z czujnikiem elektrochemicznym
- pomiary stężenia ditlenku węgla (CO2) metodą spektrometrii w podczerwieni
- pomiary mocy akustycznej

Szczegóły dotyczące akredytowanego zakresu działalności znajdują się również w zakresie akredytacji dostępnym na stronie: www.pca.gov.pl