Doskonalenie umiejętności pomiarowych w środowisku pracy hałas, oświetlenie elektryczne w oparciu o PN-EN ISO 9612:2011, PN-EN 12464-1:2022

Miejsce i termin szkolenia:
Wkrótce

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do pracowników laboratoriów zajmujących się badaniem czynników uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy – higieniczną oceną oświetlenia elektrycznego pod względem spełniania wymagań nowej normy

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą aktualną wiedzę z zakresu obecnie obowiązujących metodyk pomiaru hałasu, oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy ze szczególnym uwzględnieniem:

 • praktycznego sposobu podejścia do realizacji pomiarów na stanowiskach pracy
 • prawidłowego sporządzenia sprawozdań z badań
 • interpretacji otrzymanych wyników
 • potwierdzenia/walidacji metod i szacowania niepewności pomiaru

 Program szkolenia:

 • Akty i przepisy prawne / identyfikacja potencjalnego narażenia / określenie warunków na stanowisku pracy
 • Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas wg PN-EN ISO 9612:2011
  • stosowana aparatura pomiarowa
  • metodologia / etapy chronologiczne analizy pracy: wyznaczanie grup o jednorodnej ekspozycji na  hałas, wyznaczanie dnia nominalnego
  • wybór strategii pomiarowej
  • pomiar zorientowany na zadanie (czynności)
  • czas trwania czynności
  • pomiary dla zadań (czynności)
  • źródła niepewności pomiaru
  • szacowanie niepewności
  • potwierdzenie/walidacja metody
  • zajęcia praktyczne (ćwiczenia) – pomiar hałasu zorientowany na zadanie
  • opracowanie sprawozdania z badań
 • Akty i przepisy prawne / identyfikacja potencjalnego narażenia / określenie warunków na stanowisku pracy
 • Ocena oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy według PN-EN 12464-1:2022
  • eksploatacyjne natężenie oświetlenia w obszarze zadania, w obszarze bezpośredniego otoczenia, w obszarze tła
  • strategia pomiarowa
  • minimalna liczba punktów pomiarowych / siatka pomiarowa
  • walidacja/weryfikacja metody, ocena niepewności pomiaru
  • zajęcia praktyczne (ćwiczenia) – pomiar oświetlenia elektrycznego
  • sporządzanie sprawozdania z badań

Forma szkolenia:
Wykłady, ćwiczenia praktyczne oparte o pomiary oświetlenia elektrycznego oraz hałasu na stanowisku pracy w symulowanych warunkach rzeczywistych, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 8:30
Zakończenie szkolenia: godz. 15:30
Czas trwania szkolenia: 7 godzin

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 550 zł netto.

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, wyżywienie w czasie trwania szkolenia, bufet kawowy, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Cena nie zawiera noclegu.

Informacje dodatkowe: Uczestnicy szkolenia proszeni są o przybycie (w miarę możliwości) z własną aparaturą pomiarową, w skład której powinny wchodzić: luksomierz, kalibrator fotometryczny, miernik hałasu oraz kalkulator

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?

W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane lub faxem

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas ze skanowane e-mailem lub faxem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:

Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą lub przesłanie faksem oświadczenia (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

 

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 

POWRÓT