Oferta

Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji zarówno podczas współpracy z Państwem jak również po jej zakończeniu.

Tworzenie kart charakterystyki w każdym języku Unii Europejskiej na podstawie:

 • receptury produktu, danych fizyko-chemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych oraz i innych informacji;

 • karty charakterystyki producenta (w każdym języku);

 • kart charakterystyki składników produktu;

 • tworzenie kart informacyjnych oraz technicznych.

Aktualizacja kart charakterystyki m.in. na podstawie:

 • na podstawie nowych danych (fizykochemicznych, toksykologicznych itp.) dla produktu;

 • zmiana zakresu stężeń składników;

 • do aktualnych przepisów;

 • przeklasyfikowanie substancji/mieszaniny na nową klasyfikację zgodnie z Rozporządzeniem CLP.

Oznakowanie opakowań, etykiety

 • przygotowanie wytycznych do etykiet na podstawie karty charakterystyki;

 • weryfikacja stosowanych etykiet;

 • przygotowanie etykiet dla produktów biobójczych;

 • detergentów;

 • aerozoli;

 • i nie tylko.

Scenariusze narażenia

 • opracowanie potrzebnych scenariuszy narażenia w języku polskim oraz we wszystkich językach Unii Europejskiej

 • umieszczenie niezbędnych informacji ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki

ELDIOM

W Państwa imieniu możemy poinformować Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o mieszaninach niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie, zgodnie z art. 15.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera, aby być na bieżąco ze zmianami wynikających z przepisów prawa.