Charakterystyki

Krótkie charakterystyki naszych głównych doradców

 

dr AGATA J. WILCZYŃSKA-PILISZEK
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersy
tetu Gdańskiego, kierunek Ochrona Środowiska. Założycielka Firmy Doradczej ISOTOP. Pełniła funkcję kierownika technicznego w laboratorium badawczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy akredytowanego laboratorium badawczego (analizy ścieków oraz wody). Posiada również bogate doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami normy ISO 17025 w laboratoriach Energetyki Cieplnej. Posiada biegłą znajomość metod statystycznych, metod walidacji, norm badawczych, norm związanych z systemami zarządzania oraz dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji. Audytor wewnętrzny ISO 17025:2005. Ekspert – wykładowca w “ogólnopolskim programie szkoleń w zakresie ochrony środowiska”. Przeprowadziła także wiele szkoleń i doradztw związanych z wdrażaniem REACH w przedsiębiorstwach. Uczestniczka Środowiskowego Studium Doktoranckiego na Wydziale Biologii i Oceanologii UG. Swoją rozprawę doktorską z zakresu badań QSAR zalecanych rozporządzeniem REACH obroniła na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w grudniu 2010 roku, uzyskując tytuł doktora z dyscypliny kształtowanie środowiska, specjalność: chemometria ekotoksykologii. Kierownik ds. Jakości w Dziale Organizacji Badań Biegłości akredytowanego przez PCA Organizatora Badań Biegłości (PT 006) oraz akredytowanego przez PCA laboratorium badawczego (AB 1749).

 

dr SŁAWOMIR PILISZEK
Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Ochrona Środowiska. Na co dzień zajmuje się doradztwem i szkoleniami w Firmie Doradczej ISOTOP. Pełnił funkcję koordynatora w Laboratorium Analiz Instrumentalnych w laboratorium badawczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy akredytowanego laboratorium badawczego (analizy wody, badania warunków środowiska pracy). Posiada również bogate doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania zgodnych z wymaganiami normy ISO 17025 w laboratoriach Energetyki Cieplnej. Posiada biegłą znajomość metod statystycznych, szacowania niepewności, metod walidacji, norm badawczych, norm związanych z systemami zarządzania oraz dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikowany przez PCBC S.A. Auditor Systemu Zarządzania w Laboratorium (certyfikat nr 56). Auditor wewnętrzny ISO 14001:2001. Ekspert – wykładowca w “ogólnopolskim programie szkoleń w zakresie ochrony środowiska”. Przeprowadził także wiele szkoleń i doradztw związanych z wdrażaniem REACH w przedsiębiorstwach. Ukończył Środowiskowe Studium Doktoranckie na Wydziale Biologii i Oceanologii UG. Swoją rozprawę doktorską z zakresu badań QSAR zalecanych rozporządzeniem REACH obronił na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w grudniu 2010 roku, uzyskując tytuł doktora z dyscypliny kształtowanie środowiska, specjalność: chemometria ekotoksykologii. Kierownik ds. Technicznych/Koordynator w Dziale Organizacji Badań Biegłości akredytowanego przez PCA Organizatora Badań Biegłości (PT 006) oraz akredytowanego przez PCA laboratorium badawczego (AB 1749).

 

 

Najważniejsze osiągnięcia:

Współprowadziliśmy szkolenie przedkonferencyjne dotyczące wymagań nałożonych rozporządzeniem REACH na Międzynarodowej Konferencji „Oleje i Paliwa dla Zrównoważonego Rozwoju” (Oils and Fuels for Sustainable Development AUZO). Konferencja odbyła się w dniach od 8 do 11 września 2008 roku w Gdańsku. Sponsorem konferencji była grupa LOTOS. Organizatorami konferencji była Politechnika Gdańska oraz Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska (POMCERT).

Prowadziliśmy wykłady oraz ćwiczenia audytoryjne na Studiach Podyplomowych „Ocena ryzyka dla nowych substancji chemicznych w kontekście europejskiego systemu REACH„. Studia prowadzone są przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Studia odbywają się w ramach 4 bloków tematycznych, trwających łącznie 3 semestry począwszy od semestru letniego 2009/2010:
Blok I: Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed substancjami chemicznymi
Blok II: Ocena narażenia człowieka i środowiska na substancje chemiczne
Blok III: Ocena toksyczności i ekotoksyczności substancji chemicznych
Blok IV: Kompleksowa ocena ryzyka i rejestracja substancji chemicznej w systemie REACH

Zorganizowaliśmy dnia 23 sierpnia 2012 roku pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz przy współpracy z firmą Labart Sp. z o.o. (Grupa VWR International) seminarium „Bezpieczne stosowanie i przechowywanie chemikaliów„.

Od 2012 roku nasza firma bierze czynny udział jako część Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjaliści z naszej firmy brali udział jako eksperci z zakresu REACH i CLP w przetargu na opracowanie projektu „Aktualizacja aplikacji do prowadzenia rejestrów źródeł poważnych awarii (bazy SPIRS oraz PSPA) oraz rejestrów poważnych awarii (bazy MARS i EKOAWARIE) i wdrożenie w GIOŚ i WIOŚ wersji on-line tej aplikacji”, wrzesień 2013.

Jesteśmy jednym z pierwszych akredytowanych Organizatorów Badań Biegłości którzy otrzymali akredytację przez Polskie Centrum Akredytacji. Nasz numer akredytacji to PT 006. Akredytację posiadamy od września 2014 roku.

Specjaliści z naszej firmy w 2014 roku realizowali warsztaty z zakresu wdrożenia wymagań normy ISO/IEC 17025 w laboratorium dedykowane studentom Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu „Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjaliści z naszej firmy brali udział jako prelegenci z zakresu REACH i CLP w seminarium warsztatowym pod tytułem „Awarie przemysłowe – nowe regulacje prawne i problemy praktyczne”, luty 2015.

Specjaliści z naszej firmy w 2015 roku realizowali program mentoringu dedykowany studentom Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu „Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 2018 roku nasza firma czynnie uczestniczy w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym numer 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy oraz numer 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy.

Nasze laboratorium, które do tej pory służyło wyłącznie na potrzeby organizacji badań biegłości dnia 15 kwietnia 2020 roku uzyskało akredytację na badania (AB 1749).

Jako pierwsze laboratorium w województwie pomorskim posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na pomiary hałasu ultradźwiękowego – pierwszy kwartał 2022.

W listopadzie 2022 roku, dr Sławomir Piliszek (Kierownik Techniczny AB 1749, PT 006) otrzymał powołanie na przewodniczącego składu GP 414 przy tłumaczeniu normy PN-EN 12464-1:2022-01 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.