Produkty Biobójcze

Wprowadzenie po raz pierwszy na rynek Polski danego produktu biobójczego zobowiązuje podmiot odpowiedzialny do uzyskania pozwolenia na obrót produktem biobójczym.

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie produktu biobójczego lub substancji czynnej do obrotu to: przedsiębiorca lub jego przedstawiciel albo oddział przedsiębiorcy zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), a także przedsiębiorca lub jego przedstawiciel, który ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Warunki wprowadzenia do obrotu i stosowania produktów biobójczych określa ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r.

W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2024 r., rejestracja produktów biobójczych odbywa się według dwóch procedur:

  • Rejestracja produktów biobójczych wg. procedury narodowej;
  • Rejestracja produktów biobójczych wg. procedur europejskich.

Zapewnimy Państwu kompleksową usługę w zakresie wprowadzenia produktu biobójczego na rynek.

Oferujemy:

  • określenie procedury według której należy ubiegać się o pozwolenie,
  • ocenę dokumentacji, którą dysponuje podmiot odpowiedzialny,
  • skompletowanie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia,
  • pomoc w przeprowadzeniu niezbędnych badań,
  • wsparcie w  trakcie procesu rejestracji,
  • reprezentowanie podmiotu odpowiedzialnego przed urzędem.

Aktualny rejestr produktów biobójczych