Laboratorium

W strukturze spółki posiadamy akredytowane laboratorium badawcze. Nasze laboratorium w trakcie corocznych ocen PCA oceniane jest także na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 17043. Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wprowadziliśmy procedury oparte o wymagania normy ISO/IEC 17025 w celu potwierdzenia naszych kompetencji w zakresie samodzielnego pobierania próbek, wykonywania badań oraz pomiarów.

Metody stosowane podczas Badań Biegłości są zwalidowane/zweryfikowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie ISO/IEC 17025.

W naszym laboratorium korzystamy wyłącznie z wyposażenia wiodących polskich oraz zagranicznych dostawców. Całe wyposażenie, które może mieć wpływ na ważność wykonywanych badań i pomiarów jest wzorcowane i/lub sprawdzane z zapewnieniem spójności pomiarowej wynikającej z polityki PCA w tym zakresie. Wzorcowanie wyposażenia wykonywane jest w akredytowanych laboratoriach wzorcujących lub Głównym Urzędzie Miar (GUM).

W celu zwiększenia wiarygodności podczas ocen innych laboratoriów w trakcie Badań Biegłości stosujemy skrócone okresy pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami/sprawdzeniami, tak aby mieć pewność że stosowane przez nas wyposażenie działa prawidłowo. Ponieważ ich prawidłowe działanie oprócz oceny eksperckiej jest podstawą do wydania decyzji o rezultacie uczestniczącego w Badaniach Biegłości laboratorium.

Podczas Badań Biegłości do oceny uzyskanych wyników stosujemy odpowiednie metody statystyczne wynikające z normy ISO 13528. Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w ocenianiu Badań Biegłości oraz znajomość zaawansowanych metod statystycznych.