Pomiary hałasu – szkolenie warsztatowe

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do pracowników laboratoriów zajmujących się badaniem hałasu na stanowiskach pracy

Osiągane korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą aktualną wiedzę z zakresu obecnie obowiązujących metod pomiaru hałasu ze szczególnym uwzględnieniem:

 • praktycznego sposobu podejścia do realizacji pomiarów na stanowiskach pracy
 • prawidłowego sporządzenia sprawozdań z badań
 • interpretacji otrzymanych wyników

Program szkolenia:

 • Akty i przepisy prawne / identyfikacja potencjalnego narażenia / określenie warunków na stanowisku pracy
 • Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas wg PN-EN ISO 9612:2011
  • stosowane wyposażenie
  • metodologia / etapy chronologiczne analizy pracy: wyznaczanie grup o jednorodnej ekspozycji na hałas, wyznaczanie dnia nominalnego
  • pomiar zorientowany na zadanie (czynności)
  • czas trwania czynności
  • źródła niepewności pomiaru
  • ocena niepewności
  • zajęcia praktyczne (ćwiczenia) – pomiar hałasu zorientowany na zadanie
  • opracowanie sprawozdania z badań

Forma szkolenia:
Wykłady, ćwiczenia praktyczne oparte o pomiary hałasu na stanowisku pracy w symulowanych warunkach, dyskusja

Informacje organizacyjne:
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 8:30
Zakończenie szkolenia: godz. 12:30
Czas trwania szkolenia: 4 godziny

Cena szkolenia:
Cena za szkolenie wynosi 400 zł netto.

Cena zawiera:
Udział w szkoleniu, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, możliwość krótkich konsultacji do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia, imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Informacje dodatkowe: Uczestnicy szkolenia proszeni są o posiadania w trakcie szkolenia własnego wyposażenia, w skład którego powinny wchodzić: kalibrator akustyczny i miernik hałasu. Zaleca się posiadanie dostępu do aktualnych świadectw wzorcowania wyposażenia.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?

W celu zarezerwowania miejsca na szkoleniu należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia. Druki zgłoszeniowe przygotowaliśmy dla Państwa wygody w dwóch formatach

Zgłoszenie Word (*.doc) – można wypisać je na komputerze i przesłać do nas e-mailem, wydrukowane i zeskanowane

Zgłoszenie Acrobat (*.pdf) - można wypisać wyłącznie ręcznie i przesłać do nas zeskanowane e-mailem

W przypadku gdy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późn. zm. art 5 ust 1:

Bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie e-mailem (oryginał prosimy przekazać podczas szkolenia):

Informacja o finansowaniu szkolenia (*.pdf)

Oświadczenie finansowania szkolenia (*.pdf)

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane ze szkoleniem, zakwaterowaniem, dojazdem itp. prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z naszej strony www.

 

POWRÓT